Reklamační řád


1. Prodávající www.rajspani.cz odpovídá za to, že prodávané zboží je při odeslání/předání kupujícímu ve shodě s fakturou, především je bez zjevných vad. Prodávající odpovídá i za případné vady, které se objeví v záruční době. Vždy však prodávající odpovídá za vady pouze kupujícímu a záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným používáním zboží.

2. Pokud byla sjednány sleva z důvodu určité vady zboží, nevztahuje se záruka na tuto vadu/vady, pro které byla sleva poskytnuta.

3. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Pokud je reklamované zboží vyměněno za nové, začíná běžet záruční doba znovu v momentu převzetí zboží.

4. Kupující má povinnost zkontrolovat zboží  při převzetí, zejména ověřit, zda je v pořádku obal a označení odpovídá jeho objednávce. Je-li obal poškozen, je nutné provést kontrolu obsahu za přítomnosti pracovníka doručovací služby a případné vady  písemně reklamovat v předávacím protokolu a ihned poškození písemně oznámit prodávajícímu.   

5. Jakékoliv vady zboží musí kupující písemně (lze i emailem) reklamovat bez zbytečného odkladu, tedy ihned po jejich zjištění. Práva na reklamaci zanikají uplynutím záruční doby.

6. Pokud kupující zboží nereklamuje osobně, zašle reklamaci prodávajícímu emailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Poté bude dohodnut další postup reklamace, případně sdělena přesná adresa pro zaslání reklamovaného zboží.

7. Kupující je povinen poskytnout součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace; např. poskytnout bližší popis či upřesnění závady,  na výzvu prodávajícího zaslat zboží zpět na požadovanou adresu v ČR k posouzení oprávněnosti reklamace.

8. U vad reklamovaných v záruční době, které lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla bezplatně odstraněna opravením, nebo se může s prodávajícím dohodnout na slevě. Výměna zboží nebo jeho součásti je možná pouze v případech, kdy to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Vrácení kupní ceny je možné, pokud prodávající uzná nárok kupujícího na výměnu zboží za nové, toto však není k dispozici.

9. Sleva nebo vrácení peněz se provádí převodem na účet zákazníka, případně jinak po odsouhlasení prodávajícího a kupujícího.

10. Rozhodnutí o reklamaci prodávající sdělí písemně (lze i emailem) kupujícímu a dohodne s ním konkrétní postup vyřízení reklamace.

11. Pokud kupující reklamoval zboží neoprávněně, například nepravdivě uvedl vadu nebo její příčinu, je povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady vzniklé s vyřizováním této reklamace.
 
12. Prodávající neodpovídá za vady, které:
-vznikly v důsledku jeho opotřebení užíváním, změny zboží vzniklé v důsledku atmosférických či chemických vlivů nebo neodbornou údržbou či nevhodným skladováním
-po převzetí způsobil kupující nebo jiná osoba, nebo vznikly v důsledku vnějších událostí
-vznikly v důsledku neodborné manipulace se zbožím
-vznikly díky nevhodnému vystavení zboží nepříznivým přírodním podmínkám

 (slunci, dešti, mrazu, sněhu)
-vznikly nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného užívání
-vznikly díky mechanickému poškození


Tento reklamační řád je v platnosti od 1.3. 2011.